สมัครง่ายๆ แค่ลงทะเบียน

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ลงทะเบียนร้านค้าของคุณได้เลย

Meetung-Lunla.png

ลงทะเบียนร้านค้าอื่นๆ

บริการที่สนใจ

เอกสาร
ประกอบการสมัคร
ร้านค้าอื่นๆ

image 4.png

1. ใบสมัคร

2. สัญญาให้บริการแอปพลิเคชัน

3. สัญญาสรุปวันตัดรอบ

4. หนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือน

5. ภพ. 20

6. ทะเบียนการค้า

7. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

8. ภงด.1

9. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี

10. เครดิตบูโร

11. เอกสารสัญญาคู่ค้าที่เป็นรายได้ของบริษัท

12. สำเนาบัตรปชช.ผู้มีอำนาจลงนาม

 

(Optional)
13. Passport กรรมการ / Work Permit

(กรณีกรรมการต่างชาติ)

14. หนังสือมอบอำนาจ

(กรณีกรรมการไม่ได้เซ็นเอกสารเอง)

15. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

(กรณีกรรมการไม่ได้เซ็นเอกสารเอง)